Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt, papier of electronisch, bijv via de website van Jollyicesports
 2. Annulering: de in schriftelijke vorm door klant aan jollyicesports gedane mededeling dat van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Jollyicesports aan klant gedane mededeling dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden.
 3. Arrangement: regeling waarbij klant een van te voren overeengekomen vergoeding betaald voor door jollyicesports vooraf bepaalde te leveren diensten en/of producten.
 4. Borg: zekerheidsstelling van de klant ten behoeve van zijn betalingsverplichting-en en overige verplichting-en. de hoogte hiervan wordt vastgesteld door Jollyicesports.
 5. Groep: tien of meer personen aan wie door Jollyicesports een of meer producten of diensten worden geleverd krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen.
 6. Klant/Cursist: de (rechts) persoon aan wie het aanbod van Jollyicesports gericht is, met wie Jollyicesports een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts) handeling is/wordt verricht, waaronder mede begrepen de ouder (s)/vertegenwoordigers (s) van de minderjarige die gebruik maakt van een product en/of dienst van Jollyicesports.
 7. Opdrachtnemer: Jollyicesports
 8. Overeenkomst: iedere verbintenis met Jollyicesports
 9. Overmacht: (niet toerekenbare tekortkoming): alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van jollyicesports liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Jollyicesports geen uitvoering van de opdracht kan worden verlangd.
 10. Partijen: Jollyicesports en Klant
 11. Reclames: alle grieven van klant betreffende de uitvoering van de overeenkomst.
 12. Vergoeding:de tussen partijen overeengekomen prijs.
 13. schaatsbaan: de schaatsbaan waarop de door jollyicesports verleende diensten plaatsvinden.
 14. Materiaal: benodigdheden voor klant bij het gebruik maken van een dienst van jollyicesports, zoals schaatshuur.
 15. Ten aanzien van deze definities geldt dat een en ander gelezen dient te worden conform de op dat moment geldende brochures en beschikbare informatie op de internet site van jollyicesports. Bij strijdigheid van onderhavige definities en de geldende brochures en op internet vermelde informatie, komt jollyicesports de bevoegdheid toe te beoordelen welke versie prevaleert.
 

Artikel 2: Toespasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen,aanbiedingen, offertes, aankopen, overeenkomsten en andere (rechts) handelingen door jollyicesports betreffende de producten en/of diensten van jollyicesports
 2. Indien door klant algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de overeenkomst van toepassing zouden zijn, dan prevaleren deze algemene voorwaarden van klant een soortgelijke prevalentie bepaling bevatten. iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke, door partijen getekende overeenkomst worden afgeweken. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor hetgeen hiervoor onder 2.1 en 2.2 is bepaald. Indien op een of meer van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend punten van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.
 4. Zijn de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing verklaard op een bepaalde overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde klant en jollyicesports, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. de evt (ver)nietig(baar)heid van een deel van de overeenkomst en/of deel van de algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overkomst en/of algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het niet geldige deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, ligt indien zij de niet geldigheid gekend zouden hebben.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op diensten en /of producten die jollyicesports levert. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op diensten en producten die kunstijsbaan Breda levert of andere partijen die diensten of producten leveren binnen kunstijsbaan breda.
 7. Door te betalen via overschrijving, ideal, automatische incasso, het sluiten van een overeenkomst met jollyicesports en/of het gebruik maken van (een van) de diensten en/of producten van jollyicesports, gaat klant automatisch akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 8. De opschriften boven de bepalingen van deze toevoegt om reden van overzichtelijkheid en hebben geen betekenis voor de interpretatie daarvan.
 9. Wanneer er sprake is van (tegen) strijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en het door jollyicesports gebruikte informatiemateriaal, dan is het ter beoordeling van de directie van jollyicesports welke bepalingen prevaleren.
 

Artikel 3: Totstandkoming (en wijziging) van een overeenkomst.

 1. een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door klant van een door jollyicesports afkomstige offerte/aanbieding, dan wel door de aanvaarding door jollyicesports van een verzoek van klant tot het aangaan van een overeenkomst. dan wel door dat jollyicesports to uitvoering van de overeenkomst overgaat.
 2. Indien in de aanvaarding door klant van een door jollyicesports afkomstige offerte/aanbieding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod zijn aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst eerst to stond indien en zodra jollyicesports aan klant schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen, dan wel op het moment dat jollyicesports tot uitvoering van de gewijzigde overkomst overgaat.
 3. reserveringen kunnen zowel in persoon, telefonisch als schriftelijk geschieden. Aan de reservering kunnen voorwaarden gesteld worden, zoals het invullen van een reserveringsformulier, een dienst online te bestellen en direct te betalen. Na reservering is klant verplicht tot betaling.
 4. Op eventuele wijzigen en/of aanvullingen van de overeenkomst geldt uitdrukkelijk ook hetgeen ervoor onder 3.1 en 3.2 is bepaald.
 5. De werking van artikel 7:404BW -over persoonlijke uitvoering van de opdracht- en artikel 7:407 lid 2 BW- over de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere jollyicesports-wordt uitgesloten.
 

Artikel 4: aanbiedingen, kortingen, openingstijden

 1. Geaccepteerde aanbiedingen zijn bindend. Hiervan kan niet meer worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders door jollyicesports is bevestigd.
 2. De verplichting van lid 1 geld niet voor jollyicesports
  1. a.in geval van overmacht aan de zijde van jollyicesports
  2. b indien klant/niet tijdig op het overeengekomen tijdstip komt opdagen
  3. c indien klant de evt. borg/betaling niet tijdig voldoet.
  4. d indien klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welke hoofde ook jegens jollyicesports heeft.
 3. De lestijden, cursustijden, evenementen en de tarieven genoemd in de door jollyicesports uitgegeven documentatie en/of informatie zijn onder voorbehoud.

Artikel 5: Offertes

 1. indien jollyicesports een offerte uitbrengt, is deze gedurende 14 dagen geldig en vrijblijvend, tenzij ander in de offerte is vermeld.

 2. bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte behoudt jollyicesports zicht het recht voor om de offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Indien jollyicesports gebruik maakt van haar recht af te wijken van de offerte, zal zij dit klant tijdig schriftelijk mededelen.

 3. Mondelinge toezeggingen verbinden jollyicesports slecht nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door jollyicesports zijn bevestigd en/of uitvoering is gegeven aan deze toezegging van jollyicesports.

   

Artikel 6: Uitvoering door derden.

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft jollyicesports te allen tijde het recht van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren, in welk geval deze algemene voorwaarden ook ten aanzien van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn.

   

Artikel 7: Tarieven

 1. Alle door jollyicesports in de uitgegeven brochures of via de website aangeboden tarieven zijn per persoon, tenzij anders is vermeld

 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vallen onder de vergoeding niet de eventuele heffingen/belastingen van de overheids- of andere instanties.

 3. Alle tarieven zijn exclusief schaatshuur, en evt entree ijsbaan, of ijshuur, tenzij anders is vermeld.

 4. de vergoeding is vastgesteld op basis van de normale arbeidstijden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In het geval wordt afgeweken van de normale arbeidstijden, hetgeen ter beoordeling van jollyicesports staat, is jollyicesports gerechtigd de overeengekomen vergoeding met een door jollyicesports te bepalen tarief te vermeerderen.

 5. jollyicesports verleent geen korting op reeds verstrekte aanbiedingen, acties, cadeaubonnen en kortingsbonnen. Dus geen korting op korting.

 6. Om in aanmerking te kunnen komen voor speciale (groeps-en/of arrangements) tarieven dient voldaan te worden aan een minimaal aantal personen, vermeld in de op dat moment geldende  brochure. Bij een lager aantal personen gelden de voorwaarden zoals vermeld in de op dat moment geldende brochure dan wel op de internetsite van jollyicesports.

 7. het toevoegen van personen an deelname bij een groepsactiviteit en/of arrangement kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de groepsactiviteit en/of arrangement en kan enkel op basis van beschikbaarheid. Voor de extra personen zal het toepasselijke tarief in rekening worden gebracht.

 8. Jollyicesports is gerechtigd de overeengekomen vergoeding te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het tot stand komen van de overkomst voordoet ook al was deze prijsverhoging voorzienbaar ten tijde van het uitbrengen van de offerte: stijgingen van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overkomst nodig zijn, van londen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of bestaande overheidsheffingen, in en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en andere vergelijkbaar zijn. indien de vergoeding met minder dan 10% stijgt, heeft klant geen recht de overeenkomst te ontbinden.Bij stijging van de vergoeding met meer dan 10% heeft klant de keuze de overkomst te ontbinden of doorgang te laten vinden zonder dat er recht op (schade) vergoeding ontstaat.

 9. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst extra kosten worden gemaakt  en /of extra risico’s aanwezig zijn, dan zal jollyicesports een toeslag op de overeengekomen vergoeding in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico’s en te maken kosten.

   

Artikel 8: Betalingen

 1. Betaling dient altijd vooraf te geschieden. producten of diensten worden niet op rekening geleverd.

 2. Klant dient direct bij het afrekenen de bon cq factuur en de evt geldteruggave te controleren op juistheid. Indien klant niet direct declareert, zullen latere reclames door jollyicesports niet in behandeling behoeven te worden genomen. Ieder vorderingsrecht vervalt, indien niet direct is gereclameerd en/of niet binnen 1 jaar na de reclamering een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

 3. De groep- en/of arrangements tarieven kunnen niet worden betaald met waarde, korting en/of cadeaubonnen. 

 4. Om in aanmerking te komen voor de gepubliceerde groeps- en/of arrangements tarieven moet, behalve dat voldaan moet worden aan het minimum aantal personen, ook door 1 per soon namens de groep aan jollyicesports worden betaald. Jollyicesports is niet gehouden om die speciale groeps- en/of arrangementstarieven daadwerkelijk te verlenen, wanneer leden van de groep individueel aan jollyicesports wensen te betalen.

 5. Als klant voor een groep reserveert, dan zijn alle leden van de groep en/of arrangement aansprakelijk voor alle bedragen welke een van hen of allen aan jollyicesports uit welke hoofde dan ook verschuldigd zijn. Door te verschijn, geeft klant te kennen dat de persoon handelend namens de groep cq arrangement vertegenwoordigings bevoegd was bij het sluiten van de betreffende overeenkomst.

 6. Indien de directie van jollyicesports in afwijking van de geldende regels toestaat dat betaling op basis van een factuur is toegestaan, dient deze factuur binnen acht dagen na factuurdatum aan jollyicesports te zijn betaald, bij gebreke waarvan jollyicesports gerechtigd is voor de te late betaling en/of voor de werkzaamheden ter buitengerechtelijke incasso van de factuur, 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- in rekening te brengen.

 7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en is klant een contractuele rente verschuldigd aan jollyicesports van 2% per maand, over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van een maand, heeft als hele maand te gelden.

 8. Jollyicesports is gerechtigd om, alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, betaling vooraf of voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van klant te bedingen.De weigering door klant om de gevraagde betaling of zekerheidstelling te geven, geeft jollyicesports het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar recht op vergoeding van evt door haar gelden schade.

   

Artikel 9: Verplichtingen klant

 1. Klanten dienen zich op de ijsbaan en in de ijshal te gedragen conform de op dat moment geldende optisport kunstijsbaan regels en huisregels van jollyicesports en dienen ervoor zorg te dragen dat de veiligheid van henzelf en die van andere te allen tijde gewaarborgd zijn.

 2. Het dragen van beschermende kleding, zoals tegen kou, nat, vallen wordt aangeraden. 

 3. Het is de klant verboden om het ijs te betreden zonder schaatsen.

Artikel 10. Huisregels.

 1. Iedere klant dient zich, op straffe van verwijdering en/of andere door jollyicesports te nemen maatregelen, te gedragen overeenkomstig de in deze algemene voorwaarden genoemde regels alsmede overeenkomstig de aanwijzingen van het personeel/trainers van jollyicesports.

 2. iedere klant dient zich voorts te gedragen conform de op dat moment toepasselijke regels van jollyicesports , zoals deze vermeld staan op de website.  klant dient te zorgen dat de veiligheid van hemzelf en die van anderen te allen tijde gewaarborgd is. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, is jollyicesports gerechtigd om klant te verwijderen en hem of haar de toegang te ontzeggen. 

   

Artikel 11: Annulering

 1. Wanneer klant een reservering heeft gemaakt voor een van de producten en/of diensten van jollyicesports en klant niet tijdig aanwezig is, is jollyicesports gerechtigd klant de toegang tot de activiteit te weigeren en is klant gehouden 100% van de som van de overeenkomst aan jollyicesports te betalen.

 2. wanneer een reservering is gemaakt, dan geldt voor annulering door klant het navolgende, tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders door jollyicesports is vermeld:

  1. bij annulering meer dan 7 dagen maar minder dan 14 dagen voor de datum van levering, is klant gehouden 25% van de som van de overkomst aan jollyicesports te betalen

  2. bij annulering minder dan 7 dagen maar meer dan 2 dagen voor de datum van levering, is klant gehouden 75% van de som van de overeenkomst aan jollyicesports te betalen.

  3. bij annulering minder dan 2 dagen voor de datum van levering is klant gehouden 100% van de overeenkomst aan jollyicesports te betalen.

 3. Voor de onder lid 2 sub 1 en 2. genoemde som geldt dat indien de overkomst – onder meer – een arrangement betreft, de som van de overeenkomst (welke gehanteerd wordt als uitgangspunt voor de berekening van de kosten van annulering) niet ziet op de door jollyicesports te verlenen  ijs en schaatshuur diensten. Wat de resterende som van de overeenkomst alsdan betreft, staat ter beoordeling van jollyicesports.

   

Artikel 12: Opschorting en beëindiging.

 1. jollyicesports is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op de schorten indien klant in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichting (en), dan wel niet voldoet aan zijn verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn verplichtingen jegens jollyicesports. Tevens is jollyicesports in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen, onverminderd de in dat geval aan jollyicesports overige toekomende rechten.

 2. Ontbinding volgens lid 1 van dit artikel ontslaat klant niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door jollyicesports geleverde producten en/of diensten, tenzij jollyicesports ter zake van dat bepaalde product en/of dienst in verzuim is. Klant is verplicht verstond aan zijn betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en intresten.

 3. indien de periode van overmacht, zoals beschreven in art. 13 langer dan 14 dagen heeft geduurd, heeft klant het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat jollyicesports gehouden is tot enige vergoeding van de schade die klant lijdt tengevolge van die ontbinding. Klant is gehouden tot betaling van alle producthen en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan klant door jollyicesports zijn geleverd.

   

Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. klant heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem bekend is dat de door jollyicesports product en/of dienst risico’s in kunnen houden voor de gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

 2. Verzekering tegen risico’s, die de activiteiten nu eenmal met zich meebrengen, zijn geheel de verantwoordelijkheid van de klant zelf.

 3. Het betreden van het ijs en de ijshal en de bijbehorende gebouwen waar jollyicesports haar diensten levert, geschied volledig voor eigen risico. jollyicesports is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade ontstaan tijdens verblijf op het ijs of in de ijshal.Ongeacht door welke oorzaak ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van jollyicesports.

 4. Klanten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan het door hen ter beschikking gestelde materiaal en evt eigendommen van jollyicesports

 5. Jollyicesports is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van of aan goederen van haar klanten.

 6. De aansprakelijkheid van jollyicesports, jegens klant is uit welke hoofde dan ook, beperkt to de som van de overeenkomst excl. BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzerking van jollyicesports in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

   

Artikel 14: Overmacht

 1. Onder overmacht voor jollyicesports in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van het onder de overeenkomst begrepen materiaal, defecten of gebreken aan het materiaal al dan niet als gevolg van het handelen of nalaten door klant, het in gebreke zijn cq blijven van leveranciers van jollyicesports, calamiteiten in de ijshal, zoals brand, ziekteverzuim personeel, verkeersbelemmeringen, en belemmerde weersomstandigheden.

 2. In geval van overmacht heeft jollyicesports het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering op te schorten, zonder dat jollyicesports tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.

   

Artikel 15. Verblijf op het ijs tijdens Jollyicesports uren.

 1. Vrij trainen is alleen mogelijk op speciale tijden in de op dat moment geldend lesrooster en is niet mogelijk voor personen zonder enige schaatservaring. Dit laatste staat ter beoordeling van de dienstdoende trainer.

 2. Het is anderen dan de als schaatstrainers aan jollyicesports verbonden personen niet toegestaan, anders dan met voorafgaande schriftelijke  – en met handtekening ondertekend – toestemming van de directie van jollyicesports of haar gemachigtigde, les te geven tijdens jollyicesports uren.

   

Artikel 16: Cursussen/lessen

 1. Het verschuldigd tarief/lesgeld dient 48 uur voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan, tenzij anders is vermeld in de op dat moment geldende documentatie.

 2. Een inschrijving voor een cursus/les wordt door jollyicesports in behandeling genomen op het moment dat het inschrijfformulier volledig door de klant is ingevuld en de verschuldigde betaling is voldaan.

 3. Indien klant vaan jollyicesports ten minste 24 uur voor aanvang van de cursus/les bericht dat hij geen gebruik maakt van de betreffende cursus/les, wordt de cursus/lestijd niet gerestitueerd en kan deze les niet ingehaald worden, mits er een flex lidmaatschap is afgenomen.

 4. indien klant niet, althans niet voor het in het vorige lid vermeld tijdstip, aan jollyicesports heeft bericht dat hij geen gebruik maakt van de betreffende cursus/les, komt de cursus-/lestijd in het geheel te vervallen.

 5. klanten dienen 15 min voor aanvang van de les/cursus aanwezig te zijn in de ijshal.

 6. de directie van jollyicesports is gerechtigd cursussen/lessen te staken cq af te gelasten. 

 7. indien minder dan 5 personen zijn ingeschreven voor een schaatsles of cursus, is jollyicesports gerechtigd om de cursus of les te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade en/of kosten. jollyicesports heeft in dat geval het recht de les te verplaatsen of verzetten.